Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete své osobní údaje a máte právo na jejich ochranu a zabezpečení.

Základní ustanovení

1          Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a provozovatelem webových stránek www.ritualista.cz a www.lidskykruh.cz je fyzická osoba: Jan David, IČ 07564562 se sídlem Školní 774, 14700 Praha 4 (dále jen: „správce“).

2          Kontaktní údaje správce jsou jan@ritualista.cz.

3          Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4          Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jakou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení

1          Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů budu splňovat veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

2          O zákaznících a návštěvnících webových stránek, případně účastnících mých akcí, eviduji zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení , pohlaví, e-mail, rok narození, telefonní číslo

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1          Poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, Jméno, příjmení, telefonní číslo a město nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání podrobných informací o seminářích, na které jste se registrovali, domluva spolujízdy apod.)

2          Vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3          Marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno)- zasílání informací o programu lektora. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to na dobu 99 let od poslední registrace.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 99 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4          Fotografie a video záznamy ze seminářů: Na některých mých seminářích pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, Pokud byste na fotografiích nechtěli být, dejte mi vědět. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

5          Cookies: Při procházení mých webových stránek je zaznamenána vaše IP adresu – jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

6          Používání cookies pro měření návštěvnosti webu: Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Tyto webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete ve svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů,

1          Předání osobních údajů třetím osobám: K vašim osobním údajům             mohou mít přístup spolupracovníci, kteří však budou vázáni mlčenlivostí a budou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Prohlašuji však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

2          Předávání dat mimo Evropskou unii: Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3          Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jan@ritualista.cz.

4          Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

5          Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dnů.

6          Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji ideálně 30 dnů. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

7          Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

8          Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: E-maily s inspirací nebo články s informacemi o programu vám zasílám, jste-li zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Rád bych zachoval mlčenlivost o našem vzájemném vztahu vůči třetím stranám. Mlčenlivost přitom trvá i po skončení spolupráce.

9          Mlčenlivost: Dovoluji si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.11.2018.